تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور96

اهمیت تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های 96
اهمیت تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های 96

تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96

تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96

پایان آزمون، پایان دو هفته تلاش یک دانش آموز نیست؛ بلكه هنوز یک كار مهم باقی مانده است. آزمون بدون تحلیل یک كار نیمه تمام
اســت.

رتبه های برتر كنكور خیلی خوب با مفهوم تحلیل آزمون و اهمیت آن آشــنا هستند و بخشــی از موفقیت خود را مرهون همین
تحلیل های ارزشمند می دانند. در این گزارش رتبه های یک رقمی درباره ی روش خود در تحلیل آزمون میگویند.

ـ ارسلان یزدچی، رتبه ی 4 تجربی كشور می گوید:


نوعی رویکرد پوشش و اصلاح اشتباهات آزمونی در تحلیل
آزمون برقرار بود و قبــل از دریافت کارنامه تلاش می کردم که
نمره های آزمون را محاســبه کنم.

درسهایی با درصد پایین تر به طور مســتقیم در
برنامــه ی مطالعاتی هفته ی بعد از آزمون با افزایش مطالعه همراه می شــد.
به همه ی دانش آموزان توصیه میکنم تحلیل آزمون را به ســؤالات نادرست
محدود نکنند و سؤالات صحیح را نیز برای یافتن نکات جدید تحلیل کنند.

 


_مهدی امامی، رتبه ی 3تجربی ایثارگران می گوید :


تحلیــل آزمون اولین کار من بعد از بازگشــت از حوزهی
امتحان بــود؛ حتی قبل از صرف ناهار و اســتراحت. دلیل این
اولویت بخشی به تحلیل آزمون، علاقه ی زیادم به اطلاع پیدا کردن از عملکرد
آزمونی بود. مهمترین فایده ی تحلیل آزمون عدم تکرار اشتباهات گذشته در
آزمون های بعدی بود.

 

تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96


_علیرضا ایزدی، رتبه ی 3 انسانی منطقه ی 3 :


فراینــد تحلیل آزمون برای من با دریافت کارنامه شــروع
می شــد. در درس هایی که نتیجه ی آزمون با هدف گذاری قبلی
هماهنگ نبود به دنبال ریشــه ی اشــتباهات و مباحث یادگیری ناقص و
نوسانی می گشــتم. اطلاع از این وضعیت باعث مدیریت برنامه ی مطالعه ی
هفته های بعد از آزمون می شــد و این درسها سهم بیشتری در برنامه پیدا
می کردند
.

 

تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96


_فاطمه شورابی، رتبه ی 1 انسانی ایثارگران:
تا قبل از ارائــه ی کارنامه به کمک کلیــد آزمون نمره ها
را محاســبه می کردم. در گام بعدی با دریافت پاسخ تشریحی
وضعیت هــر ســؤال را ارزیابی میکردم.

ســؤالات نادرســت از آنجا که
نشــان دهنده ی یادگیری ناقص آن مبحث بود، اهمیت بیشتری در مراحل
تحلیل آزمون داشــت. سعی میکردم تا آزمون بعد حتماً نگاهی به مباحث
اشتباهات آزمون قبل داشته باشم.


_فرزانه مفتاح
، رتبه ی 7هنر ایثارگران:
دریافت ســریع کارنامه برای داشتن تحلیل آزمون موفق
ً کاملا ضروری است. سؤالات نادرست اهمیت بسزایی در شناخت
یادگیری های ناقص دارند و با شناخت این سؤالات می توانیم بازدهی بهتری
از مطالعه داشــته باشیم.

تحلیل آزمون در گروه هنر که منابع متنوعی دارد
باعث آشــنایی هر چه بیشتر با نکات ســؤالات میشد. ضمن اینکه روش
اختصاصــی مطالعه ی هر درس نیز از تحلیل دقیق ســؤالات آن درس قابل
دستیابی است

 


_شروین جهانبخش، رتبه ی 10ریاضی منطقه ی 1:
سؤالات بدون پاسخ و سؤالات نادرست هر درس را با هدف
کشف علت عملکرد های نامطلوب به خوبی تحلیل میکردم. گام
بعدی ثبت علت این عملکرد بود تــا بتوانم در فاصله ی آزمون بعدی یا در
آزمون های جامع نســبت به برطرف کــردن آن اقدام کنم.

نتیجه ی فرایند تحلیل آزمون ، در آزمون های جامع  خود را نشان داد.

 

تحلیل آزمون از نگاه تک رقمی های کنکور 96

* برای مشاوره تلفنی یا حضوری با رتبه های تک رقمی می توانید روی همین متن کلیک کنید.
About تیم تک رقمیا 448 Articles
گروه آموزشی تک رقمیا تنها گروه رسمی آموزشی مشاوره ای کنکور متشکل از نفرات برتر کنکور مشاوره با رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور مشاوره حضوری در تهران - اصفهان - کرج - شیراز و ... و مشاوره تلفنی و غیرحضوری در سرتاسر کشور برگزار کننده کارگاه ها و همایش های کنکوری به صورت حضوری و آنلاین در سرتاسر کشور

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*