بهترین منابع زیست شناسی + روش مطالعه
بهترین کتاب کنکور زیست شناسی

معرفی زیست شناسی:

تعدادسوالات درس زیست شناسی۵٠سوال بامدت زمان٣۷دقیقه است. زیست شناسی باضریب ١٢ بالاترین ضریب درسی رو در بین دروس کنکور تجربی داراست. پس باید این درس رو خیلی خوب مطالعه کرد.

? هرسوال زیست شناسی ۴۵ ثانیه زمان داره که ١۵ ثانیه به خوندن سوال، ١۵ ثانیه به خوندن گزینه ها،١۵ثانیه به پاسخ و پر کردن در پاسخنامه باید اختصاص داده بشه.

✅بودجه بندی سوالات زیست شناسی کنکور:

دراین درس ۵۴ تا۵۶ درصد سوالات کنکور از دروس پایه و ۴۴ تا ۴۶ درصد سوالات از دروس پیش دانشگاهی است.

زیست شناسی یک

١-مولکول زیستی
٢-سفری به درون سلول
٣-سفری دردنیاجانداران
۴-گوارش
۵-تبادل گازها
۶-گردش مواد
٧-تنظیم محیط داخلی ودفع موادزاید
٨-حرکت
یعنی حدود ١٣ تا ١۵سوال

زیست شناسی دو

١-ایمنی بدن
٢-دستگاه عصبی
٣-حواس
۴-هورمون ها و دستگاه درون ریز
۵-ماده ی ژنتیک
۶-کروموزوم ها و میتوز
٧-میوز وتولیدمثل جنسی
٨-ژنتیک وخاستگاه آن
٩-تولیدمثل گیاهان
١٠-رشد و نمو در گیاهان
١٢-تولیدمثل و رشد و نمو جانوران
یعنی حدود١٧ تا ٢٠سوال

زیست شناسی پیش

١-پروتئین سازی
٢-تکنولوژی زیستی
٣-پیدایش وگسترش زندگی
۴-تغییروتحول گونه ها
۵-ژنتیک جمعیت
۶-پویایی جمعیت واجتماعات زیستی
٧-رفتارشناسی
٨-شارش انرژی درجانداران
٩-ویروس ها وباکتری ها
١٠-آغازیان
١١-قارچ ها

 

بهترین منابع زیست شناسی + روش مطالعه

طراحی و پشتیبانی محمّد برقندان